Munkabiztonsági és tűzvédelmi feladatok

Általános munkabiztonsági és tűzvédelmi feladataid

 • A Tag csak a biztonságos munkavégzésre alkalmas (megfelelő egészségi, kipihent, alkohol illetve munkavégzésére károsan ható szer befolyásoltságtól mentes) állapotban, a munkavédelemre vonatkozó szabályok, utasítások megtartásával, a munkavédelmi oktatásnak megfelelően vehet részt a teljesítésben.
 • A Tag köteles a teljesítésben résztvevő társaival együttműködni, és munkáját úgy végezni, hogy ez tüzet ne okozzon, saját vagy más egészségét és testi épségét ne veszélyeztesse.
 • A Tag különösen köteles
  • a rendelkezésére bocsátott eszköz biztonságos állapotáról a tőle elvárható módon meggyőződni, azt rendeltetésének megfelelően és a Szövetkezet utasítása szerint használni, a számára meghatározott karbantartási feladatokat elvégezni;
  • az egyéni védőeszközt rendeltetésének megfelelően használni és a tőle elvárható tisztításáról gondoskodni;
  • a teljesítés során az egészséget és a testi épséget nem veszélyeztető ruházatot viselni;
  • teljesítési területen a fegyelmet, a rendet és a tisztaságot megtartani;
  • a tevékenysége biztonságos elvégzéséhez szükséges ismereteket elsajátítani és azokat a teljesítés során alkalmazni;
  • a részére előírt orvosi vizsgálaton részt venni;
  • a veszélyt jelentő rendellenességről, üzemzavarról a Szövetkezetet azonnal tájékoztatni, a rendellenességet, üzemzavart tőle elvárhatóan megszüntetni, vagy erre intézkedést kérni a teljesítés irányítójától;
  • tüzet, balesetet, sérülést, rosszullétet azonnal jelenteni a teljesítés irányítójának.
 • A Tag önkényesen nem kapcsolhatja ki, nem távolíthatja el, és nem alakíthatja át a biztonsági berendezéseket.
 • A Tag köteles együttműködni a Szövetkezettel az egészséges és biztonságos teljesítési környezet megőrzése érdekében hozott hatósági intézkedések teljesítése, illetőleg a Szövetkezet veszélyt megszüntető intézkedéseinek végrehajtása során.
 • A Tag jogosult megtagadni a tevékenység megkezdését, ha azzal életét, egészségét vagy testi épségét közvetlenül és súlyosan veszélyeztetné vagy tüzet okozna. Ha a Szövetkezet utasításának teljesítésével másokat közvetlenül és súlyosan veszélyeztetne, a teljesítést meg kell tagadnia. Veszélyeztetésnek minősül különösen a szükséges védőberendezések, az egyéni védőeszközök működésképtelensége, illetve hiánya.
 • A Tag köteles a konkrét feladatkörökkel kapcsolatban a teljesítés megkezdését megelőzően kiadásra kerülő munkabiztonsági, tűzvédelmi, technológiai, minőségirányítási szabályokat és egyéb tudnivalókat önképzéssel elsajátítani, amelyek a feladatkör betöltéséhez szükségesek, amennyiben ilyen oktatási célú anyag kiadására sor kerül, valamint köteles az előírt védőfelszereléseket használni.
 • A Tagnak a teljesítés helyén a teljesítés megkezdését megelőzően meg kell ismernie és be kell tartania a használatában lévő épületek, gépek berendezések, eszközök, és anyagok használatára és működtetésére vonatkozó tűzmegelőzési- és biztonságtechnikai szabályokat, továbbá meg kell ismernie a teljesítés területén lévő tűzjelzési lehetőségeket, a kihelyezett tűzoltó készülékek és felszerelések helyét, azok alkalmazásának módját, kezelését, a menekülés és kiürítés módját.
 • A Tag a tűzoltásban, a műszaki mentésben- ellenszolgáltatás nélkül, életkora, egészségi, fizikai állapota alapján elvárható személyes részvétellel, adatok közlésével köteles közreműködni.
 • A teljesítési területet utolsónak elhagyó Tag köteles átvizsgálni a helyszínt és minden olyan körülményt megszüntetni, ami tűz, robbanás vagy baleset okozója lehet, továbbá – a szünetmentes áramforrásokat, hűtőgépeket, hűtőpultokat, valamint a munkabiztonsági képzés során meghatározott, ilyen veszélyt nem előidéző berendezéseket kivéve – a teljesítési hely áramtalanításáról gondoskodni.
 • Amennyiben visszakérdezés, vezetői- és egyéb ellenőrzés vagy vizsgálat során megállapítást nyer, hogy a Tag - neki felróható okból - a feladatkörére vonatkozó biztonságtechnikai szabályokat kellően nem ismeri, a teljesítést nem kezdheti meg, vagy ha azokat teljesítés közben megszegi, úgy a teljesítés folytatásától azonnal eltiltható.